All ALP BEA BET CEL CHI DAV ISO JUS LAE LAU LEN NAT NEU NOV OTH SCH VIS VOR UIT   [DE FR IT EN ]

LWF site BEA Sampling dates

site collection date Who Remarks litterfall sampling planed
BEATuesday 28.09.2021T.Wasemx
BEATuesday 12.10.2021B. Zurbuchenx
BEATuesday 26.10.2021B. ZurbuchenInfobriefx
BEATuesday 09.11.2021WSLWinterbetriebx
BEATuesday 23.11.2021B. Zurbuchenx
BEATuesday 07.12.2021WSLx
BEATuesday 21.12.2021B. Zurbuchenx
BEATuesday 04.01.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 18.01.2022WSL
BEATuesday 01.02.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 15.02.2022B. ZurbuchenDeckel Lysimeter Kiste schicken
BEATuesday 01.03.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 15.03.2022B. ZurbuchenAlle Streusammler leeren, sobald kein Schnee mehrx
BEATuesday 29.03.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 12.04.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 26.04.2022B. ZurbuchenSommerversand
BEATuesday 10.05.2022B. ZurbuchenUMSTELLUNGx
BEATuesday 24.05.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 07.06.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 21.06.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 05.07.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 19.07.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 02.08.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 16.08.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 30.08.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 13.09.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 27.09.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 11.10.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 25.10.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 08.11.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 22.11.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 06.12.2022B. Zurbuchenx
BEATuesday 20.12.2022B. Zurbuchen
BEATuesday 03.01.2023B. Zurbuchen
BEATuesday 17.01.2023B. Zurbuchen
BEATuesday 31.01.2023B. Zurbuchen
BEATuesday 14.02.2023B. Zurbuchen