Navigation mit Access Keys

Publikationsliste

Hauptinhalt

 

Eidg. Forschungsanstalt WSL, 2023: Geschäftsbericht. Eidg. Forschungsanstalt WSL 2022. WSL Berichte, 132. 91 p. doi: 10.55419/wsl:32868

Bebi, P.; Björnsen, A.; Brockerhoff, E.; Bründl, M.; Brunner, I.; Bürgi, M.; Conedera, M.; Dingler, J.; Ferretti, M.; Gentner, M.; Gessler, A.; Graf Pannatier, E.; Graham, C.; Hägeli, M.; Hersperger, A.; Jost, S.; Kurmann, H.; Nunnenmacher, L.; Ottmer, B.; ... Wohlgemuth, T., 2023: Self-assessment report. WSL evaluation 2022, volume 2. WSL Berichte, 131. 61 p. doi: 10.55419/wsl:32860

Bauer, N.; Bollmann, K.; Brockerhoff, E.; Brunner, I.; Bürgi, M.; Conedera, M.; Dingler, J.; Farinotti, D.; Ferretti, M.; Gessler, A.; Gossner, M.; Graf Pannatier, E.; Graham, C.; Hegg, C.; Hersperger, A.; Holderegger, R.; Hunziker, M.; Jessel, B.; Jost, S.; ... Zurlinden, A., 2023: Self-assessment report. WSL evaluation 2022, volume 1. WSL Berichte, 130. 87 p. doi: 10.55419/wsl:32858

Waldner, P.; Hobi, M.; Stillhard, J.; Brang, P.; Hug, C.; Thimonier, A.; Schmitt, M.; Walser, M.; Köchli, R.; Zürcher, A.; Christen, D.; Hajjar, N.; Schaub, M.; Sutter, F.; Häni, M.; Meusburger, K.; Gessler, A.; Nussbaumer, A.; Hirsiger, T.; Zhu, J., 2023: Forschung im Waldreservat am Bettlachstock. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Solothurn, 161-179. doi: 10.5169/seals-1007786

Pittino, F.; Zawierucha, K.; Poniecka, E.; Buda, J.; Rosatelli, A.; Zordan, S.; Azzoni, R.S.; Diolaiuti, G.; Ambrosini, R.; Franzetti, A., 2023: Functional and taxonomic diversity of anaerobes in supraglacial microbial communities. Microbiology Spectrum, doi: 10.1128/spectrum.01004-22